موسسه حقوقی دیوان صلح
  1. دامنه شمول قانون پیش فروش بر قراردادهای ساختمانی و مشارکت در ساخت.

  2. ماهیت و اقسام قراردادپیش فروش.

  3. مقدمات ضروری و مراحل لازم و روند حقوقی برای پیش فروش.

  4. زمان انتقال مالکیت در قرارداد پیش فروش.

  5. حقوق و تعهدات طرفین در قراردادپیش فروش و ضمانت اجرای تخلف از آن‌ها.

  6. ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی پیش فروش.

  7. چگونگی تنظیم سند عادی برای پیش فروش.

  8. داوری اجباری و نکات ضروری.

  9. عناوین مجرمانه در پیش فروش و دقت‌های لازم.

حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه حقوقی دیوان صلح میباشد