موسسه حقوقی دیوان صلح
 1. کلیات
  • - طرفین قراررداد.
  • - شروع و اختتام قرارداد.
  • - حل و فصل اختلافات و قانون حاکم.
  • - تضمینات قراردادی و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد.
  • - فورس ماژور.

 2. نظام قراردادی در پروژه‌های بزرگ و زیربنایی
  • - قراردادهای دولتی (State Contract) .
  • -قراردادهای سرمایه گذاری (... & B.O.T B.B.O).
  • - قراردادهای نفتی.
  • - قراردادهای پیمانکاری دولتی و خصوصی.
  • - قراردادهای طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت/ قراردادهای کلید در دست (EPC/Turnkey).
  • - قراردادهای ارائه خدمت (Service Contract).
  • - تامین مالی پروژه های بزرگ و زیربنایی.
  • - ابعاد حقوقی انتقال تکنولوژی در قراردادهای مهندسی با نظر بر قوانین ایران.
  • - قراردادکار.
  • - خرید خارجی در قراردادهای مهندسی.
  • - نظام حقوقی ایران و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی و پیمانکاری.

 3. نظام مسوولیت در دعاوی و قراردادهای مهندسی
  • - مسوولیت قراردادی و غیر قراردادی.
  • - مسوولیت محض، مطلق و مسوولیت مبتنی بر تقصیر.
  • - مسوولیت جمعی،نسبی، تضامنی، اشتراکی وانفرادی.
  • - نظام مسوولیتی حاکم بین کارفرما و پیمانکار فرعی.
  • - فرض تعدد اسباب و درجه مسوولیت مداخله کنندگان یا پیدا کردن مسوول واحد.
  • - مسوولیت کارفرما در خسارات به بار آمده در کارگاه یا در خسارات وارده به ثالث.
  • - مسوولیت تضامنی و مشترک در طراحی، محاسبه، نظارت و اجرا در دعاوی ساختمانی.
  • - بیمه و نقش آن در مسوولیت.

حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه حقوقی دیوان صلح میباشد